Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMED Robert Ochędzan S.K.A.,Kokanin 84B, 62-817 Żelazków, Polska, NIP: 6182191717, REGON: 520949285, KRS: 0000945188, Sąd Rejonowy Poznań, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN (dalej: AMED S.K.A. , „administrator”). Kontakt z Administratorem od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.00 lub pod adresem info@amed.net.pl Nie powołuje się Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy Strony internetowej i Sklepu internetowego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO).

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4.Chroniąc dane klientów przesyłanych za pomocą formularzy /rejestracyjnych, transakcyjnych/ i dbając o bezpieczeństwo zakupów, Sklep ma uruchomione konto SSL /certyfikat SSL IAI S.A./.Certyfikat SSL służy do szyfrowania danych przesyłanych w Internecie między użytkownikiem, a serwerem.

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

6.Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Klient posiada Konto na naszej stronie, to przetwarzamy jego dane jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku przedsiębiorców, także nazwę firmy i numer NIP.

7. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

7.1. marketingu bezpośredniego,

7.2. realizacji zawartych z Administratorem umów,

7.3. wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

7.4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

7.5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

8 Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

8.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 10.7.1. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

8.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

8.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.3. – wypełnienie obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

8.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.4. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

8.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 10.7.5. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

10. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.

11. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili może Pan/Pani przesłać  swoją pisemną dyspozycję listownie na adres Firmy AMED S.K.A. podany w niniejszym Regulaminie lub wysłać ją  na adres e-mail:info@amed.net.pl .

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

13. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

14. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- ul. Stawki 2 00-193 Warszawa , gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

15. Pana/Pani dane osobowe będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w przypadku sprzedaży elektronicznej – e-sklep, w pozostałych przypadkach nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

16. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

17. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

18.  Klient składając zamówienie w Sklepie, oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe, są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia przez Firmę AMED S.K.A. z siedzibą w Kokanin 84B, 62-817 Żelazków. Firma AMED, gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych, dostęp do treści oraz ich poprawianie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych .

Polityka cookies

1.    Strona internetowa NaturalnaPlodnosc.pl oraz Sklep internetowy Sklep.NaturalnaPlodnosc.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony internetowej.

4.    Pliki cookies wykorzystywane na stronie mogą być stosowane w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk (np. Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod stronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.    W ramach Strony internetowej NaturalnaPlodnosc.pl oraz Sklepu internetowego Sklep.NaturalnaPlodnosc.pl  stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;

“wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych ;

“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

“reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.    Operator strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

9.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Translate »